Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๑๗

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

  

 

การปล่อยวางขั้นสูงสุด


editor317

 

การฝึกจิตแบบพุทธ

มีบันไดให้ปล่อยวางเป็นขั้นๆ

รู้ว่าปล่อยจริงด้วยการใช้ใจเป็นเครื่องชี้วัด

 

การสละทรัพย์ เป็นการปล่อยวางขั้นต้น

ถ้ามีความสุขในการให้ทาน

ไม่มีใจผูกพันหวังประโยชน์จากการให้ทาน

มีแต่หวังให้ทานนั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่น

จิตคลายจากสภาพหวงไว้ว่านี่ ของฉัน

ไม่กลับไปเสียดายหรือรู้สึกผูกพันกับสิ่งนั้นอีกเลย

อันนั้นถือเป็นการปล่อยวางเต็มขั้นในระดับทรัพยทาน

 

การสละความพยาบาท เป็นการปล่อยวางขั้นกลาง

ถ้าเห็นอาการหงุดหงิดงุ่นง่านอยากแก้แค้นเอาคืน

เป็นความป่วยทางจิตชนิดหนึ่ง

แล้วละอาการป่วยเสียได้

เป็นสุขกับจิตที่หายป่วยได้

ไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องเป็นฝ่ายถูกกระทำให้ช้ำใจ

คิดแต่เรื่องใหญ่คือใจไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำ

อันนั้นถือเป็นการปล่อยวางเต็มขั้นในระดับอภัยทาน

 

การตั้งใจรักษาศีลตลอดชีวิต เป็นการปล่อยวางขั้นก้าวหน้า

ถ้ามีความสุข ความเบา ความโล่งอก

ที่พ้นจากการควบคุมของกิเลส

ที่คอยยั่วยุให้ทำบาปผิด ละเมิดสำนึกของตัวเอง

ไม่มีความอาลัยในเหยื่อล่อที่ส่งแรงดึงดูด

ให้ก้าวข้ามเส้นศีลธรรม

มีแต่จะหันหลังให้แบบไม่ไยดี

อันนั้นถือเป็นการปล่อยวางเต็มขั้นในระดับศีล

 

การเจริญสติเพื่อพ้นอุปาทาน เป็นการปล่อยวางขั้นสูงสุด

ถ้าฝึกถูก มีทิศทางในการรู้เข้ามาในกายใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เห็นส่วนย่อยและส่วนใหญ่ของกายใจ

แสดงความไม่เหมือนเดิม ไม่ใช่ตัวเดิม ไม่เคยมีตัวใครจริง

กระทั่งเกิดสมาธิขั้นสูง

เกิดความเป็นไฟล้างกิเลส

ตัดความสำคัญผิดว่ากายใจเป็นตัวตนได้ขาดสิ้น

อันนั้นถือเป็นการปล่อยวางเต็มขั้นในระดับภาวนา

 

การปล่อยวางนอกเหนือจากนั้น

ชนิดที่ไม่เด็ดขาด

ชนิดที่ย้อนกลับมากำเริบเป็นยึดมั่นถือมั่นได้อีก

ให้นับเป็นของเก๊ ไม่ใช่ของจริงทั้งสิ้น

แต่การปล่อยวางเก๊ๆก็มีประโยชน์

เพราะช่วยให้เลิกทำผิดได้เป็นคราวๆ

กับทั้งเป็นบันไดให้ปล่อยวางในระดับสูงได้ยิ่งๆขึ้นไป

 

ส่วนการ โชว์ปล่อยวาง

คือ จงใจแกล้งทำสีหน้าสีตา

หรือกระทั่งมีทีท่าว่าทำใจได้

เพื่อให้คนอื่นเห็น เพื่อให้คนอื่นชื่นชม

อันนั้นไม่ใช่แม้แต่ปล่อยวางเก๊ๆ

แต่เป็นแค่การแสดงท่าปล่อยวาง

นอกจากไม่มีผลดี ยังมีผลเสีย

เป็นกรรมที่ให้ผลคือปล่อยวางยาก

หรือปล่อยวางอะไรจริงไม่ได้เลย!

 

ดังตฤณ

ธันวาคม ๖๑