Print

จากใจบก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๕๔

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 


 คนดีต่างกับคนทำบุญ

 editor254

 

คนที่เข้าใจธรรมะ

ซาบซึ้งธรรมะ

กระทั่งมีใจเป็นธรรมะ

ถึงจะรู้ชัดว่า ละชั่วได้แล้ว

จึงทำดีได้จริง

ถ้ายังหวงความชั่วไว้

ทำดีให้ตาย ก็ดีได้ไม่จริง

ยังรู้อยู่เต็มอกว่าไม่ใช่คนดี

ยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับนรกอยู่

ยิ่งถ้าชอบทำบุญใหญ่ให้คนเห็นเยอะๆ

แต่ลับหลังแอบทำบาปหนักไม่ให้ใครรู้

ในที่สุดมักเป็น พาลแท้

ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่า

พาลแท้ คือพาลที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต

 

คนดีดูง่าย คือ ไม่ร้ายที่ใจ

เมื่อใจไม่ร้าย ก็ไม่คิดร้ายกับใคร

ไม่ทำร้ายใครด้วยกายและวาจา

จะต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม

คนดีจึงเป็นพวกที่พ้นจาก

การทำบุญระดับให้ทานหลอกๆ

สละออกเพื่อทำลายความตระหนี่เป็น

รักษาศีลเพื่อรักษาใจให้สะอาดถูก

และเจริญสติเพื่อยกใจให้พ้นทุกข์ได้!

 

ดังตฤณ

กรกฎาคม ๕๙


** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์             

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญเทศนานิพนธ์
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า"

มานำเสนอเพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่าน
ฉบับนี้เป็นเรื่องราวในคราวที่พระพุทธองค์ได้ประทานพระโอวาท
แก่พระราหุลผู้ซึ่งได้บรรพชาเป็นสามเณรในพุทธศาสนาแล้ว (-/
\-)

หากเกิดความรู้สึกเนือยๆ ขาดความกระชุ่มกระชวยขึ้นมา
ลองมาดูวิธีเปลี่ยนความเหี่ยวเฉาให้กลายเป็นความสดชื่นได้
ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "จิตเฉื่อยมาก ควรทำอย่างไร"

การมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมที่พอเหมาะอย่างสม่ำเสมอนั้น
ย่อมทำให้เกิดความก้าวหน้าไปโดยลำดับ
ดังที่คุณงดงามบอกเล่าไว้ในคอลัมน์ "เพื่อนธรรมจารี"
ตอน "ความเพียรที่พอเหมาะ"

bear byeพบกันใหม่พฤหัสหน้า 
ที่ www.dlitemag.com นะคะ
สวัสดีค่ะ (^__^)