Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๖๘

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

เจริญสติแบบพุทธ


    editor368

 

 

เมื่อเจริญสติแบบพุทธ

ถึงจุดหนึ่งคุณจะเห็นจิตเป็นวัตถุ

ดูจากที่จิตไม่อาจคงสภาพ

แต่ถูกกระทำให้เป็นไปต่างๆได้

แปรความรู้สึกในตัวตนไปต่างๆได้

เช่น เข้าไปในสถานที่ร่มรื่น ปลอดโปร่ง

ก็พร้อมเป็นกุศล สดชื่น เบิกบาน

เข้าไปในสถานที่อับทึบ เหม็นเน่า

ก็พร้อมอับเฉา เป็นอกุศล หดหู่ เป็นต้น

 

และเมื่อมีสติรู้ได้เรื่อยๆว่า

จิตไม่ใช่ตัวคุณ

คุณจะพบว่า

มีทั้ง จิตถูกและ จิตผิด

 

จิตถูก

ได้แก่ จิตที่พร้อมผลิตความคิดดีๆ

พูดถูก ทำถูกกับจังหวะและสถานการณ์

ให้ความรู้สึกว่าใช่แล้ว ชอบแล้ว

เป็นตัวของตัวเองดีแล้ว

 

จิตผิด

ได้แก่ จิตที่พร้อมผลิตความคิดไม่ดี ไม่เอาไหน

พูดไม่ถูก ทำไม่ถูก

เหมือนกลายเป็นอีกคน

ที่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง

ปล่อยให้สถานการณ์พาไปตลอด

แม้อยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ทำไม่ได้

คล้ายมีอีกคนในตัวเองขัดขืนไว้ ขวางทางไว้

 

วิธีแปรจิตให้ถูก

ในสถานการณ์ที่บีบให้จิตผิด

ทำได้ด้วยการอาศัยพลังอธิษฐานแบบพุทธ

 

ประการแรกสุด

คุณต้องระอากับจิตแบบเดิม

และตกลงกับตัวเองว่าไม่เอาแล้ว

แน่วแน่แล้วว่าจะเปลี่ยน

พูดง่ายๆคือ

ต้องขึ้นต้นด้วยความเต็มใจเปลี่ยน

 

ประการที่สอง

ทำจิตให้เบ่งบานเป็นกุศลดวงใหญ่

อาจจะสวดอิติปิโสสัก ๗ จบ

ถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชา

จนเกิดสมาธิชื่นบานเต็มที่

เมื่อจิตเป็นกุศลใหญ่แล้วค่อยทำข้อต่อไป

 

ประการที่สาม

นึกถึงสถานการณ์

ที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดอกุศลเป็นประจำ

จนรู้สึกถึง จิตผิดณ ขณะนั้นได้แจ่มชัด

แล้วตั้งใจมั่นว่าจะเปลี่ยนจิตผิดดังกล่าว

แทนที่ด้วยจิตถูก

ดังเช่นจิตที่เป็นกุศลอยู่ในปัจจุบัน

ถึงจุดนี้ได้ชื่อว่า

ตั้งอธิษฐานเปลี่ยนจิต

โดยอาศัยกุศลธรรมเป็นพื้นยืน

ไม่ใช่อธิษฐานลอยๆกับลมแล้งดังเคย

ความรู้สึกจะเหมือนมีพื้นยืนตั้งมั่น

แน่วนิ่ง และเชื่อมั่นว่า

จะเป็นไปตามความปรารถนา

 

ประการที่สี่

สังเกตผลลัพธ์ในชีวิตจริง

คือ เมื่อเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เดิมๆ

ที่มักจุดชนวนให้เกิดจิตผิด

หากพบว่าจิตไม่เพี้ยน ยังมีความตรง

เกิดสติชัด มีความเป็นกุศลอยู่แบบสบายๆ

คล้ายกับจิตหลังสวดมนต์

อีกทั้งพบตัวเองในอีกแบบที่ต่างไป

คือ ความคิด คำพูด และการกระทำ

เป็นไปในทางดี ทางชอบ ทางใช่

ไม่หลงเป๋ ไขว้เขวไปกับแรงกระทบ

จากบุคคลหรือสถานการณ์ดังเคย

นั่นแปลว่าคุณรีเซ็ตจิตสำเร็จแล้ว

สำหรับบุคคลหรือสถานการณ์นั้นๆ!

 

ดังตฤณ

มกราคม ๖๔

 

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์                   

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญเทศนานิพนธ์
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า"
มานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/
\-)

หากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันมีส่วนทำให้เพิ่มความฟุ้งซ่าน
จะมีวิธีการใดช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "คนที่ฟุ้งซ่านมาก ทำอย่างไรจิตจึงจะสงบ"

การดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท
ย่อมจะช่วยให้เราสามารถผ่านวิกฤติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ดังเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์ "เพื่อนธรรมจารี" ตอน "เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความไม่ประมาท"