Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๓๓

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

เคารพธรรม

editor333

 

ทุกขณะที่จิตเป็นกุศล

คือทุกขณะที่เราเคารพธรรม

 

ความเคารพธรรมอยู่ที่จิต

ไม่ใช่อยู่ที่กิริยาทางกาย

แม้การปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา

อันถือเป็นบุญขั้นสูงสุด

เป็นธรรมะที่แม้แต่พระพุทธเจ้ายังให้ความเคารพ

พระองค์ก็ยังประทานแนวทางไว้ชัดเจน

ในสติปัฏฐาน ๔ หมวดกายานุปัสสนา

คือ ให้มีสติแม้ขณะขับถ่าย

ปัสสาวะออกจากร่างก็ให้มีสติรู้

อุจจาระออกจากร่างก็ให้มีสติรู้

ซึ่งเมื่อเห็นแนวทางเช่นนี้

เราก็จะทราบได้ด้วยตนเองว่า

ธรรมะแนวเจริญสติ เจริญปัญญา เจริญกุศลธรรมนั้น

ไม่จำกัดกาล ไม่จำกัดสถานที่ ไม่จำกัดอิริยาบถ

 

หากจะมีใครบรรลุถึงวิปัสสนาญาณขณะขับถ่าย

เห็นกายสักแต่เป็นธาตุที่น่าเกลียด

จิตยกขึ้นสู่สมาธิแบบไม่มีอุปาทานในตัวตน

ก็ไม่น่าแปลกใจ

และถ้าพระพุทธองค์ทรงทราบ

ก็คงกล่าวสรรเสริญเป็นอเนกแน่

 

ที่เหมาะที่ควรจะนั่งฟังอย่างเรียบร้อย

คือ มีครูบาอาจารย์องค์จริง องค์เป็นๆ

มานั่งเทศน์ตรงหน้า

อันนั้นแหละ ถึงควรนั่งพับเพียบ

หรือขัดสมาธิฟังอย่างสำรวม

ไม่ควรพูดคุยหรือทำกิจอื่นที่ไม่จำเป็น

อันเป็นการรบกวนสมาธิในการเทศนาของท่าน

หรือเป็นการแสดงความไม่เคารพธรรมะจากท่าน!

 

ดังตฤณ

สิงหาคม ๖๒

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์             

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญเทศนานิพนธ์
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า"
มานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/\-)

คนที่ฟุ้งซ่านมากๆ ควรจะเริ่มต้นแก้ไขอย่างไร
และสิ่งใดเป็นสาเหตุที่ทำให้จิตใจไม่สงบ
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "มีวิธีการกำจัดความฟุ้งซ่านอย่างได้ผลหรือไม่"

bear byeพบกันใหม่พฤหัสหน้า 
ที่ www.dlitemag.com นะคะ
สวัสดีค่ะ (^__^)